Emsal Yargıtay Kararları 

UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARINA DAİR YARGITAY KARARLARI 

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ 2015/6737 E. , 2015/6994 K.

 

Suç: Uyuşturucu madde ihraç etme

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

 

Sanık A.. A.. ve hakkındaki beraat hükmü temyiz edilmeyen diğer sanık R.C.İ'un Romanya'da eroin ticareti suçundan yakalanarak yargılandıkları, sanık Anghel'in suça konu uyuştucu maddeyi Türkiye'den Ali isminde bir şahıstan aldığını ve Romanya'ya getirdiğini ifade ettiği olayda, sanık A.. A..'nun eyleminin Türkiye'de işlenen suç bakımından uyuşturucu madde ihraç etmek suçunu oluşturacağı, fakat uyuşturucu maddenin Türkiye'den ihraç edildiğine ilişkin diğer sanık R.C.İ'un beyanı dışında delil bulunmadığı aşamada, kendi beyanı ile uyuşturucu madde ihraç suçunu ortaya çıkarmasına yardım ve hizmet eden sanık hakkında TCK'nın 192. maddesinin 3. fıkrasında yer alan etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 10.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ 2014/14236 E. , 2014/13876 K.

 

Suç:Uyuşturucu madde ihraç etmeye teşebbüs

 

İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

 

A-KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER :

 

Dairemizin itiraza konu 25.09.2014 tarihli ilamında sehven; BR-XG-55 plaka numaralı çekicinin plakasının BRX655, OK-44-DP plaka numaralı dorsenin plakasının da OK-44-DK olarak yazıldığı anlaşılmıştır.

 

Uyuşturucu madde ihraç etmeye teşebbüs suçundan sanık hakkında Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu 15.01.2014 tarihinde 2013/49 esas ve 2014/6 karar sayılı karar ile sanığın mahkûmiyetine ve suçta kullanıldığından bahisle BR-XG-55 plakalı çekici ile OK-44-DP plakalı dorsenin müsaderesine karar verilmiş, resen de temyize tabi olan mahkûmiyet hükmü sanık müdafii tarafından, OK-44-DP plakalı dorsenin müsaderesine ilişkin hüküm ise dorse kayıt maliki tarafından temyiz edilmiştir.

 

Dairemizce 25.09.2014 tarihinde 2014/3580 esas ve 2014/9033 karar sayı ile;

 

A) BR-XG-55 plakalı çekicinin müsaderesi ile ilgili hükmün kayıt malikine tebliğ edilmediği

 

anlaşıldığından, çekicinin müsaderesine ilişkin hükmün temyiz incelemesi dışında bırakılmasına,

 

B) Sanık ... hakkındaki mahkûmiyet hükmünün onanmasına,

 

C) OK-44-DP plakalı dorsenin müsaderesine ilişkin hükmün ise, "Kayıt maliki vekilinin talebi üzerine iyiniyetli üçüncü kişiye ait olduğu gerekçesi ile 13.09.2013 tarihli oturumun (2) nolu ara kararı gereğince sahibine iade edilen dorsenin, esas kararda suçta kullanıldığı gerekçesiyle müsaderesine karar verilmesi suretiyle hükmün karıştırılması" gerekçesiyle bozulmasına, Karar verilmiştir.

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dairemizin onama kararına sanıklar yönünden itiraz edilmiş; dava dosyası 6352 sayılı Kanun'un 99 ve 101. maddeleri uyarınca Dairemize gönderilmiştir.

 

B-İTİRAZ NEDENLERİ:

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yazısında özetle; "Dairece çekici müsaderesine ilişkin hükmün kayıt malikine tebliği ve temyizi halinde ek tebliğname düzenlenerek iadesi hususunda karar verilmesi, kayıt malikince temyiz yapılmasa bile resen temyize tabi esas kararla müsadere hükmünün birlikte değerlendirilerek temyiz incelemesi yapılması gerekirken, çekicinin müsaderesine dair hükmün temyiz incelemesi dışı bırakılarak mahkûmiyete dair hükmün onanması hukuka aykırılık teşkil ettiği" belirtilerek, Dairemizin belirtilen kararının (A) bendindeki "BR-XG-55 plakalı çekicinin müsaderesine ilişkin hükmün temyiz incelemesi dışında bırakılmasına" ve (B) bendindeki "Sanık hakkındaki mahkûmiyet hükmünün onanmasına" dair kısmın kaldırılması, BR-XG-55

 

plakalı çekicinin müsaderesine ilişkin hükmün kayıt malikine tebliği için mahalline iadesine karar

 

verilmesi istenmiştir.

 

C) CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZIYLA İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ:

 

1- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308. maddesi:

 

(1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kurulu'na itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.

 

(2) (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6352 sayılı Kanun’la eklenen fıkra) İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.

 

(3) (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6352 sayılı Kanun'la eklenen fıkra) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderir.

 

2- 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un geçici 5. maddesi (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6352 sayılı Kanun'la eklenen):

 

(1) Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308'inci maddesinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı tarihinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bulunan ve henüz karara bağlanmamış dosyalar hakkında da uygulanır.

 

D) İTİRAZIN VE KONUNUN İRDELENMESİ:

 

Dairemizin itiraza konu kararının itiraz yazısında ileri sürülen tüm nedenler tartışılıp değerlendirilerek verildiği ve kararda bir yanlışlık bulunmadığı anlaşıldığından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı yerinde görülmemiştir.

 

İtirazın incelenmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesine karar vermek gerekmektedir.

 

E) KARAR : Açıklanan nedenlerle;

 

1 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının yerinde görülmediğine,

 

2-5271 sayılı CMK'nın 308. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, itirazın incelenmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE,

 

24.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ 2012/4695 E. , 2014/2323 K.

 

Suç: Uyuşturucu madde ihraç etme

 

Dosya incelendi.

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Yasadışı yollardan uyuşturucu ve uyuşturucu etkisi yapan maddeleri bulundurma, üretme ve satışa sunma suçundan Makedonya Asli Mahkemesi'nce mahkûmiyetlerine karar verilen sanıkların, Makedonya'da ele geçirilen 820 gr. gelen eroini ve eroin karışımlı 194 gr. maddeyi Türkiye'den ihraç ettiklerine ilişkin hiçbir delil bulunmadığı aşamada, söz konusu uyuşturucu maddeleri Türkiye'den Makedonya'ya getirdiklerini söyleyerek ihraç suçunu kendi beyanlarıyla ortaya çıkarmaları nedeniyle ihraç suçundan TCK'nın 192/1 ve CMK'nın 223/ 4-a maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken mahkûmiyetlerine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA, 03.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


10. Ceza Dairesi 2014/3249 E. , 2014/4511 K.

 

Suç : Uyuşturucu madde nakletme

 

Dosya incelendi.

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

 

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; Sanığın, CA7594HC/C0019EK plakalı araç ile 27.12.2012 tarihinde Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı ve 29.12.2012 tarihinde İpsala Sınır Kapısı'nda suça konu uyuşturucu madde ile yakalandığı, savunmasında Yunanistan'a gideceğini beyan ettiğinin anlaşılması karşısında; savunmasının aksine, suç

 

konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye'de bırakacağına veya başkasına vereceğine ilişkin delil bulunmadığı, transit geçiş niteliğindeki eyleminin ithal veya ihraç değil, uyuşturucu madde nakletme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, ihraç etme suçundan hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, resen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA, 5320 sayılı Kanun’un 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddeleri uyarınca sonuç ceza yönünden sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 09.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi


10. Ceza Dairesi 2014/8041 E. , 2014/12409 K.

 

Suç : Uyuşturucu madde ihraç etme

 

Hüküm : Mahkûmiyet

 

Temyiz Edenler : a) Cumhuriyet savcısı (sanık ... lehine)

 

b) Sanıkların müdafileri nedeniyle incelenmeksizin iade

 

b) Sanık ... hakkında bozma

 

Dosya incelendi.

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

A) Sanık ... hakkındaki hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesi:

 

Hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesinden sonra, sanığın Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü aracılığıyla gönderdiği 06.05.2014 tarihli dilekçesindeki " Cezamın ivedilikle onaylanmasını istiyorum" şeklindeki beyanı temyiz isteğinden vazgeçme niteliğinde olduğundan; hükmün İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

 

B) Sanık ... hakkındaki mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

 

Suç konusu eroinin bulunduğu paketlerdeki koli bantlarının iç yüzeylerinden elde edilen parmak izlerinin hem AFIS veri tabanındaki hem de olaydan sonra alınan sanığın parmak izleriyle karşılaştırıldığı ve bu konudaki raporların yeterli olduğu anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

 

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

 

Uyuşturucu olduğunu bildiği maddeleri paketleyen sanığın, diğer sanık ...'un ihraç suçuna iştirak ettiğine ilişkin kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sabit olan fiilinin TCK'nın 188. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan ve tamamlanmış olan “uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden teşebbüs aşamasında kalan “ uyuşturucu madde ihraç etme suçundan” mahkûmiyet hükmü kurulması, Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 05.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi